Online Service
Working Time

Mon. To Sat. 8:30-17:30

Contact Information

Miss Lou 13902200853

CASES

Sauce processing case
  • Guangdong Dongguan gold cake processing
  • Dongguan Dongguan, pure green bean paste processing
  • Foshan, Guangdong - Baozi filling production equipment
  • Guangzhou Conghua - Beef Sugar Processing
  • Guangdong Heyuan - Passion Fruit Production Line
  • Guangzhou Guangcun Food - Mixing Equipment
  • Nansha Shaw - sandwich pot unit
  • Guangzhou Zoushi Food Co., Ltd.
  • Shenzhen Jinchuan - Planetary Gas Sandwich Pan